Eesti Rahvamajade Ühing

Liikmelisus


Eesti Rahvamajade Ühingu (ERMÜ) liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes on huvitatud osalemisest ERMÜ tegevuses ning tunnistavad ERMÜ põhikirja ja eesmärke.

ERMÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ERMÜ Esinduskogu taotleja kirjaliku avalduse alusel.

Ühingu liikmel on õigus: 
- osaleda volinikuna üldkoosolekul; 
- valida ja olla valitud kõigisse Ühingu organitesse ja ametitesse; 
- esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevuse kohta; 
- osaleda eelisõigusega kõigil Ühingu poolt korraldatud sündmustel ja ettevõtmistel; 
- kasutada Ühingu vahendeid ja vara selleks kehtestatud korras.

Ühingu liige on kohustatud: 
- järgima Ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuseid; 
- osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös; 
- tasuma õigeaegselt liikmemaksu üldkoosoleku poolt otsustatud tähtaegadeks ja suuruses; 
- kasutama heaperemehelikult Ühingu vara; 
- hoidma ja kaitsma Ühingu head mainet.


//media.voog.com/0000/0036/9482/files/Eesti%20Rahvamajade%20%C3%9Chingu%20liikmeavaldus.doc

Füüsilise isiku liikmemaks aastas on 10 eurot,  a/a nr. EE131010220073813010

Juriidilise isiku liikmemaks aastas on 40 eurot

Liikmemaksu palume tasuda igal aastal 1.septembriks.