Eesti Rahvamajade Ühing

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing ühendab rahvamajade töötajaid ning rahvamajade arendustööst huvitatuid ja sellele kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Ühing on loodud 2006. a aprillis toimunud Rahvamajade juhatajate suurkogunemise käigus moodustatud Eesti rahvamajade juhatajate esinduskogu initsiatiivil.

Ühingu juhtorganiks on Esinduskogu, mis koosneb iga maakonna ja Tallinna linna esindajast.

Eesti Rahvamajade Ühingu eesmärkideks on: 
- Rahvamajade väärtustamine eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel; 
- Rahvamajade töötajate rolli tähtsustamine ühiskonnas, nende tunnustamine, kaitsmine ja toetamine ning kutse huvide esindamine; 
- Rahvamajade töötajate ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste suurendamine; 
- Rahvamajade tegevuse koordineerimine ning laiendamine; 
- osalemine kultuuripoliitikate ja -strateegiate kujundamises

ERMÜ põhikiri